دانلود پاورپوینت زیست شناسی

80دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 7(جذب و انتقال مواد در گیاهان) گفتار3(انتقال مواد در گیاهان)
81دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 7(جذب و انتقال مواد در گیاهان) گفتار2(جانداران مؤثر در تغذیه ی گیاهی)
82دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 7(جذب و انتقال مواد در گیاهان) گفتار1(تغذیه ی گیاهی)
83دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 6(از یاخته تا گیاه) گفتار3(ساختار گیاهان)
84دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 6(از یاخته تا گیاه) گفتار2 (سامانه ی بافتی)
85دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 6(از یاخته تا گیاه) گفتار1 (ویژگی های یاخته گیاهی)
86دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 5(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد) گفتار3 (تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران)
87دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 5(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد) گفتار2 (فرایند تشکیل ادرار و تخلیه ی آن )
88دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 5(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد) گفتار 1 (هم ایستایی و کلیه ها)
89دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 4(گردش مواد در بدن) گفتار 4 (تنوع گردش مواد در جانداران)
90دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 4(گردش مواد در بدن) گفتار 3 (خون)
91دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 4(گردش مواد در بدن) گفتار 2 (رگ ها)
92دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 4(گردش مواد در بدن) گفتار 1 (قلب)
93دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 3 (تبادلات گازی) گفتار 3 (تنوع تبادلات گازی)
94دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 3 (تبادلات گازی) گفتار 2 (تهویه ی ششی)
95دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 3 (تبادلات گازی) گفتار 1 (سازوکار دستگاه تنفس در انسان)
96دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 2 (گوارش و جذب مواد) گفتار 4 (تنوع گوارش در جانداران)
97دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 2 (گوارش و جذب مواد) گفتار 3 (جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش)
98دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 2 (گوارش و جذب مواد) گفتار 2 (ساختار و عملکرد دستگاه گوارش)

برچسب ها: دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 7(جذب و انتقال مواد در گیاهان) گفتار3(انتقال مواد در گیاهان) 5 , 000 1 , 000 علوم پایه > زیست شناسی 81 دانلود پاورپوین ,
[ بازدید : 29 ]
[ چهارشنبه 13 دی 1396 ] [ 2:52 ] [ pptx ]

دانلود پاورپوینت علوم تجربی

49دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 15 (با هم زیستن)
50دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 14 (جانوران مهره دار)
51دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 13 (جانوران بی مهره)
52دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 12 (دنیای گیاهان)
53دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 11 (گوناگونی جانداران)
54دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 10 (نگاهی به فضا)
55دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 9 (ماشین ها)
56دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 8 (فشار و آثار آن)
57دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 7 (آثاری از گذشته زمین)
58دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 6 (زمین ساخت ورقه ای)
59دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 5 (نیرو)
60دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 4 (حرکت چیست)
61دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 3 (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی)
62دانلود پاورپویت علوم تجربی پایه نهم فصل 2 (رفتار اتم ها با یکدیگر)
63دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 1 (مواد و نقش آن ها در زندگی)

برچسب ها: دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 15 (با هم زیستن) 5 , 000 1 , 000 علوم پایه > زیست شناسی 50 دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم فصل 14 (جانوران م ,
[ بازدید : 25 ]
[ چهارشنبه 13 دی 1396 ] [ 2:51 ] [ pptx ]